Verbouwing Vivium De Hogeweyk

De Hogeweyk wordt uitgebreid met 18 nieuwe slaapkamers. Op deze pagina informeren we u over de voortgang. 

Waarom gaan we uitbreiden?

Wachtlijsten, een groeiende vraag en de wijze waarop we dit kunnen realiseren vormen de aanleiding voor deze verdere uitbreiding. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar verpleeghuiszorg in de regio de komende jaren sterk toenemen. Er is veel interesse in de bijzondere woonomgeving van Vivium De Hogeweyk en dit merken we uiteraard ook aan onze wachtlijst. Met de realisatie van extra woningen kunnen we beter tegemoet komen aan deze groeiende vraag. Tegelijkertijd staan landelijk de zorgkosten onder druk en heeft de zorgsector helaas te kampen met structurele tekorten aan geschoold zorgpersoneel. Om aan deze maatschappelijke vraag te kunnen blijven voldoen, binnen een financieel gezonde zorgonderneming én met de juiste personele bezetting, is de uitbreiding van een extra slaapkamer bij de bestaande woningen dan ook noodzakelijk. Met deze uitbreiding kunnen we blijven voldoen aan de groeiende vraag, de beste zorg blijven leveren én investeringen blijven doen in het welzijn en activiteiten voor de bewoners.

Wat is de planning?

Met de realisatie van extra bovenwoningen hebben we in 2017 fase I van de verbouwing van De Hogeweyk afgerond. Eind mei zijn we gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor fase II van deze uitbreiding. Vanaf september starten de bouwwerkzaamheden voor het realiseren van een extra slaapkamer bij 18 bestaande woningen. We werken hierbij gefaseerd, met steeds een aantal woningen die verbouwd worden in blokken van ongeveer 8 weken per woning. De totale bouwactiviteiten zullen naar verwachting eind maart 2022 zijn afgerond.

Hoe beperken we de onrust voor bewoners?

Gedurende deze bouwactiviteiten is het welzijn en welbevinden van de bewoners voor ons het belangrijkste uitgangspunt. We zullen er dan ook alles aan doen om onrust en hinder voor hen tot een minimum te beperken. Voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen:

  • Wanneer de bouwactiviteiten in de directe woonomgeving van een bewoner plaatsvinden, zullen wij waar wenselijk alternatieven aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld tijdelijke verhuizing binnen de woning of naar een ‘logeerchalet’, de organisatie van dagactiviteiten, excursies, etc.
  • In het geval van tijdelijke verhuizing naar het logeerchalet zal de hele woning verhuizen, inclusief het team, zodat de omgeving zoveel mogelijk herkenbaar blijft.
  • De maatregelen rondom de verbouwing worden afgestemd in nauw overleg met het multidisciplinair team (met hierin artsen, psychologen, praktijkverpleegkundige, sociaal agogen en evt. wijkmanager en EVV’er). Zij kijken mee en geven advies.
  • Met het bouwpersoneel zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent bijvoorbeeld het veilig opbergen van gereedschappen en het vrijhouden van vluchtwegen. Zij hebben ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een zorginstelling.
  • Het volledige bouwpersoneel krijgt vooraf een cursus hoe om te gaan met mensen met dementie.
  • Bouwactiviteiten die geluidsoverlast veroorzaken mogen pas na 9.00 uur plaatsvinden, i.v.m. het slaapritme van de bewoners.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen ontkomen we er helaas niet aan dat een verbouwing zorgt voor ongemak en onrust. We doen in ieder geval met ons hele team ons uiterste best om deze overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. We hebben overigens uit eerdere ervaringen ook geleerd dat een verbouwing ook voor positieve ‘reuring’ en afleiding kan zorgen voor sommige bewoners!